Center Align image in bootstrap

KfiS höstmöte 21.11.2023 kl. 18


Medlemmarna i Kamratförbundet i Skären r.f. sammankallas härmed till föreningens höstmöte tisdagen den 21.11.2023 kl. 18. Mötet hålls fysiskt i Bergvalla (Bergvallavägen 34, 21600 PARGAS). Föreningen bjuder på kaffe med tilltugg.

Det finns även möjlighet att delta i mötet på distans via Google Meet. I så fall vill vi att man meddelar detta senast dagen före (per epost till info@bergvalla.fi), så skickar vi möteslänken per epost.

På mötet behandlas stadgeenliga höstmötesärenden enligt föreningens stadgar (11 §):

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
 4. Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande samt beslutförhet
 5. Föredragningslistan för mötet godkänns
 6. Verksamhetsplanen för följande kalenderår fastställs
 7. Budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs
 8. Val av styrelseordförande för följande kalenderår
 9. Val av 3-6 ordinarie styrelsemedlemmar för de två följande kalenderåren
 10. Val av en ordinarie verksamhetsgranskare och en suppleant för denna för följande kalenderår
 11. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
 12. Mötet avslutas

Varmt välkomna med!