Center Align image in bootstrap

Stadgar för Kamratförbundet i Skären r.f.


Antagna vid föreningens ordinarie vårmöte i Pargas den 12.3.2015.
Fastställda av Patent- och registerstyrelsen den 24.4.2015.


1 §
Namn, hemort, språk och obundenhet

Föreningens namn är Kamratförbundet i Skären r.f. och dess inofficiella förkortning är KfiS. Föreningens hemort är Pargas och föreningens språk är svenska. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

2 §
Syfte och verksamhetsformer

Föreningens ändamål är att verka för ungdomens trivsel och trygghet. Den vill erbjuda de unga ett attraktivt fritidsalternativ samt möjlighet till rekreation och avkoppling i en trivsam miljö. Föreningen vill även allmänt medverka i den samhällspolitiska debatten. Föreningen har en uppfostrande och socialpedagogisk målsättning, en allmänt kulturell inriktning samt en hembygdsinriktad och miljövårdande syftning.

Föreningen förverkligar sina ändamål genom en mångsidig verksamhet för olika åldersgrupper och intresseriktningar. Inom föreningen kan bildas sektioner som tillvaratar medlemmarnas speciella intressen. Föreningen samarbetar med andra på orten verksamma föreningar och organ med liknande målsättning.

För att stöda sin verksamhet kan föreningen uppbära medlems- och deltagaravgifter, ta emot understöd, donationer och testamenten samt äga fast och lös egendom. Föreningen kan även ordna lotterier och penninginsamlingar efter att ha erhållit behövligt tillstånd.

3 §
Medlemskap i Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf

Föreningen är medlem i Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf.

Som föreningens röstberättigade ombud vid Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf:s förbundsmöten fungerar styrelsens ordförande och vice ordförande, om inte styrelsen beslutar annorlunda.

Vid ändring av dessa stadgar ska Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf delges de nya stadgarna.

4 §
Medlemmar

Såsom föreningens ordinarie medlem kan godkännas en person som fyllt 15 år och som antar föreningens syfte. Såsom ung medlem kan med förmyndarens tillstånd godkännas en person som fyllt 7 men inte 15 år. Såsom understödande medlem kan godkännas en privatperson eller en sammanslutning med rättshandlingsförmåga som vill stöda föreningens syfte och verksamhet. Ordinarie medlemmar, unga medlemmar och understödande medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan.

5 §
Utträde och uteslutning av medlem

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande, eller genom att vid föreningens möte anmäla detta för anteckning i protokollet. Utträde ur föreningen blir gällande vid ingången av följande kalenderår.

Medlem som har underlåtit att betala en fastställd medlemsavgift under minst två på varandra följande kalenderår kan anses ha utträtt ur föreningen och kan på beslut av styrelsen utan dröjsmål uteslutas ur föreningen.

Styrelsen kan även utesluta en medlem som på annat sätt har underlåtit att fullgöra de förpliktelser som han genom sitt inträde i föreningen har åtagit sig, eller som genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna, eller som inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar.

6 §
Anslutnings- och medlemsavgifter

Höstmötet beslutar om storleken av den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs hos de ordinarie medlemmarna, de unga medlemmarna och de understödande medlemmarna skilt för sig.

7 §
Styrelse

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse, som består av en ordförande och 6-12 ordinarie styrelsemedlemmar. Styrelsens ordförande väljs för ett år i sänder, dess övriga medlemmar för två år. Av dessa avgår hälften årligen, första gången enligt lottning, sedan enligt tur.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt inom eller utom sig en sekreterare och en kassör samt andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då han har förhinder på kallelse av vice ordförande, då de anser att det behövs, eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandes röst, vid val avgör emellertid lotten.

8 §
Namntecknare

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande samt 1-2 av styrelsen inom sig utsedda ordinarie medlemmar, var för sig.

9 §
Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse ska överlämnas till verksamhetsgranskaren senast tre veckor före vårmötet. Verksamhetsgranskaren ska ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast en vecka före vårmötet. Mandatperioden för den ordinarie verksamhetsgranskaren och dennas suppleant är ett kalenderår.

10 §
Föreningsmöten

Föreningen sammankommer till två ordinarie föreningsmöten under året, ett vårmöte inom januari-mars och ett höstmöte inom september-november. Extra möte hålls så ofta styrelsen finner anledning därtill eller sådant för visst ärende skriftligen påyrkas av minst en tiondedel (1/10) av föreningens ordinarie medlemmar. Kallelse till föreningsmöte utfärdas minst en vecka före mötesdagen på föreningens hemsida samt per e-post till medlemmarnas angivna e-postadresser.

Rösträtt vid föreningens möte tillkommer ordinarie medlem. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandes röst, vid val avgör emellertid lotten.

Då styrelsen eller föreningens möte så beslutar är deltagande i föreningens möte också möjligt på distans genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel. Om sådan möjlighet ska nämnas i möteskallelsen.

11 §
Ordinarie föreningsmöten

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
4. Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande samt beslutförhet
5. Föredragningslistan för mötet godkänns
6. Föredras verksamhetsberättelsen och bokslutet
7. Föredras verksamhetsgranskarens utlåtande
8. Besluts om fastställande av verksamhetsberättelsen och bokslutet
9. Besluts om beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra redovisningsskyldiga
10. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
11. Mötet avslutas

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
4. Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande samt beslutförhet
5. Föredragningslistan för mötet godkänns
6. Verksamhetsplanen för följande kalenderår fastställs
7. Budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs
8. Val av styrelseordförande för följande kalenderår
9. Val av 3-6 ordinarie styrelsemedlemmar för de två följande kalenderåren
10. Val av en ordinarie verksamhetsgranskare och en suppleant för denna för följande kalenderår
11. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
12. Mötet avslutas

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens vår- eller höstmöte ska han skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

12 §
Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av stadgarna ska fattas vid ordinarie föreningsmöte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen ska nämnas om ändring av stadgarna.

13 §
Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen ska fattas vid två på varandra följande ordinarie föreningsmöten med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen ska nämnas om upplösning av föreningen.

Då föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det senare möte som fattar beslutet om upplösningen.

14 §
Övrigt

I övrigt gäller föreningslagens stadganden.