Center Align image in bootstrap

KfiS vårmöte 27.3.2023 kl. 18


Medlemmarna i Kamratförbundet i Skären r.f. sammankallas härmed till föreningens vårmöte måndagen den 27.3.2023 kl. 18. Mötet hålls fysiskt i Bergvalla (Bergvallavägen 34, 21600 PARGAS). Föreningen bjuder på kaffe med tilltugg.

Det finns även möjlighet att delta i mötet på distans via Google Meet. I så fall vill vi att man meddelar detta senast dagen före (per epost till info@bergvalla.fi), så skickar vi möteslänken per epost.

På mötet behandlas stadgeenliga vårmötesärenden enligt föreningens stadgar (11 §):

 1. Mötet öppnas
 2. Val av ordförande, vice ordförande samt sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet
 4. Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande samt beslutförhet
 5. Föredragningslistan för mötet godkänns
 6. Föredras verksamhetsberättelsen och bokslutet
 7. Föredras verksamhetsgranskarens utlåtande
 8. Besluts om fastställande av verksamhetsberättelsen och bokslutet
 9. Besluts om beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra redovisningsskyldiga
 10. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
 11. Mötet avslutas

Varmt välkomna med!